Szczecin
shadow

Oferta pracy – kierownik stołówki

Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska:               Kierownik stołówki

Wymiar etatu:                               1  etat

Początek zatrudnienia:                01.12.2019 r.

 

Zakres zadań na stanowisku.

 

 1. Planowanie i systematyczne zamawianie towaru do magazynu żywnościowego.
 2. Przygotowanie zlecenia wydania produktów żywnościowych z magazynu i zapotrzebowania żywnościowe.
 3. Organizowanie funkcjonowania magazynów towarów spożywczych.
 4. Bieżące utrzymanie należytego stanu higieny pomieszczeń magazynowych oraz urządzeń chłodniczych.
 5. Kontrola stawki żywieniowej.
 6. Rozliczenie stawki żywieniowej w systemie miesięcznym.
 7. Nadzorowanie prawidłowego sposobu i czasu przechowywania towarów spożywczych.
 8. Organizowanie przetargów na żywienie, sporządzenie i realizacja umów z dostawcami stosując się do ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Nadzór nad sprzętem kuchennym (dot. terminów przeglądów i konserwacji oraz wszelkich instrukcji w kuchni, legalizacji wag).
 10. Przyjmowanie kontroli zewnętrznych i realizacji zaleceń pokontrolnych.
 11. Realizowanie zaleceń pokontrolnych wynikających ze specyfiki pracy.
 12. Prowadzenie niezbędnych procedur, dokumentacji systemu HACCP.
 13. Opisywanie dokumentacji zakupowych w sposób umożliwiający identyfikację prawidłowego rodzaju działalności, której dotyczy zakup oraz niezwłoczne przekazanie do księgowości prawidłowo opisanych i opatrzonych datą wpływu dokumentów.
 14. Praca w programie Magazyn Vulcan – sporządzanie raportów żywieniowych i bieżące ich przedkładanie Dyrektorowi do akceptacji oraz miesięcznych zestawień rozliczających funkcjonowanie stołówki.
 15. Realizacja zadań wynikających z programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”.
 16. Organizowanie pracy oraz sprawowanie nadzoru podległemu personelowi kuchni w tym bieżąca kontrola gotowych potraw przygotowanych do wydania konsumentom.
 17. Bieżąca współpraca z dietetykiem w zakresie ułożenia dekadowego jadłospisu zgodnie

z obowiązującymi zasadami i zasadami żywienia (kaloryczność).

 1. Bieżąca współpraca z samodzielnym referentem – kasjerem przyjmującym wpłaty za posiłki

w zakresie bieżącej liczby konsumentów oraz odpisów.

Pracownik w codziennej pracy zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Warunki pracy na stanowisku.

Zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
miesiącu wrześniu  2019 r. wyniósł mniej niż 6 %

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: wyższe i co najmniej 4 lata stażu lub wykształcenia średnie i co najmniej 5- letnia praktyka o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku.
 3. Znajomość zasad HACCP w zakresie dotyczącym stołówki szkolnej.
 4. Znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Doświadczenie w pracy biurowej oraz w zakresie organizacji żywienia.
 6. Biegła umiejętność obsługi komputera w tym programu VULCAN.
 7. Mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych.
 10. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 3. Nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, uprawnieni i umiejętności.
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 10. Oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Telefon kontaktowy 914887222.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz stronie internetowej BIP.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej odbierają sami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku Kierownik stołówki

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego  w Szczecinie,
  ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Wrzeszcz, tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 13 lipca 2018r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika stołówki w Centrum Mistrzostwa Sportowego” w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie) na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

 1. Mazurska 40
  70 – 424 Szczecin
  tel. 91 488 52 88