REKRUTACJA KLAS 7 SSP - 7

Przejdź do treści
REKRUTACJA DO KLASY 7 SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CMS w Szczecinie, ul Mazurska 40


Załącznik 1       Wniosek o przyjęcie do szkoły.
Załącznik 2      Dane rodziców/prawnych opiekunów.
Załącznik 3       Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
Załącznik 4       Deklaracja.
Załącznik 5       Wola zapisu.
Załącznik 6       Dodatkowe dane ucznia przyjętego.
Załącznik 7       Klauzula informacyjna dla kandydatów na ucznia,  jego rodziców/opiekunów (bez potrzeby składania, tylko do wiadomości)

Informacja
w procesie rekrutacji wymagane jest złożenie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale nie można zastąpić ww. kopią aktualnej karty sportowca

Każdy ma prawo uzupełniać złożone wnioski w terminie do kiedy jest to wskazane w harmonogramie, należy wskazać wtedy o co złożony wcześniej wniosek się uzupełnia podając również: imię i nazwisko kandydata, rekrutacja klasa:....(4 lub 7 SSP). Dokumenty składa się w zamkniętej kopercie lub innej dostępnej dla Państwa formie - do urny na portierni szkoły.
Kompletność złożonych wniosków sprawdza/weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści