Szczecin
shadow

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UBRANIOWYCH W CMS Szczecin

 1. Szafki przydzielane są na cały rok szkolny lub jeden semestr po uiszczeniu opłaty przelewem na konto Rady Rodziców w wysokości:

– 30 PLN za semestr

– 50 PLN za rok szkolny

UWAGA! SPECJALNA OFERTA!

Jeżeli uczeń wpłaci na konto Rady Rodziców jednorazowo, z góry, pełną wysokość rocznej stawki opłat na Radę Rodziców w wysokości 100 PLN/rok otrzyma szafkę GRATIS !

W przypadku rodzeństwa, po uiszczeniu kwoty 100 PLN (za rodzinę) pierwsza szafka gratis, druga i kolejna w cenie 25 PLN/rok/szt.

Konto Rady Rodziców

PL  50 1240 3927 1111 0010 2875 0043        Bank Pekao SA

            Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców, w tytule przelewu podając informacje: „najem szafki, imię i nazwisko ucznia oraz klasę i szkołę (SSP, GIM, LO)”. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na zakup nowych szafek lub innych elementów wyposażenia szkoły służących celom wychowawczo-edukacyjnym. Szafki pozostają własnością Rady Rodziców.

 1. Wpłaty za szafki należy uiścić do końca września za semestr I lub za cały rok szkolny 2018/2019, ewentualnie  do końca I semestru – za semestr II (opłata jednorazowa).
 2. Opłata za szafkę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z szafki.
 3. Odbiór kluczyków w sekretariacie szkolnym po okazaniu dowodu wpłaty.
 4. Przed wydaniem kluczyka do szafki rodzic/prawny opiekun ucznia potwierdza własnoręcznym podpisem, że akceptuje warunki udostępniania i korzystania z szafek (w przypadku ucznia spoza Szczecina akceptowany podpis przesłany drogą elektroniczną). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.
 5. Użytkownik szafki zobowiązany jest dbać o jej czystość i estetykę.
 6. Szafki służą do przechowywania książek, zeszytów, strojów sportowych, odzieży wierzchniej itp.
 7. W szafkach nie wolno przechowywać:

– przedmiotów niezwiązanych z koniecznością przebywania w szkole,

– produktów żywnościowych (szczególnie napojów) w stanie i formie umożliwiającym rozlanie, wyciek,

– przedmiotów zabronionych na terenie szkoły zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym CMS,

– brudnej odzieży, mokrych ręczników itp

 1. Na szafkach oraz w ich wnętrzu nie wolno niczego przyklejać i niczego rysować.
 2. Użytkownik szafki ponosi całkowity koszt naprawy uszkodzeń powstałych z jego winy, w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zniszczenia.
 3. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, nowy kluczyk zostanie wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 PLN na rachunek bankowy Rady Rodziców lub w kasie szkoły.
 4. Użytkownik otrzymuje jeden klucz do szafki. Drugi (zapasowy) znajduje się w szkole.
 5. Zabrania się samodzielnego dorabiania klucza do szafki.
 6. Uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki oraz uprzątnięcia jej:

– na czas ferii zimowych oraz przerw świątecznych;

– na tydzień przed końcem roku szkolnego, a uczniowie klas maturalnych na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego LO.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– dyrekcja lub osoba wyznaczona przez Dyrektora, zastrzega sobie prawo kontrolowania zawartości szafek

– szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za przedmioty wartościowe pozostawione szafkach

– w kwestiach nie ujętych regulaminem rozstrzygać będzie Dyrektor CMS.

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2018 roku.