Szczecin
shadow

Oferta pracy dla PSYCHOLOGA w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie ul. Mazurska 40

Oferta pracy dla PSYCHOLOGA w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie ul. Mazurska 40

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcące

Przedmiot:                             Psycholog z przygotowaniem

                                                              pedagogicznym

 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin w tygodniu: 10/20
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od zaraz
 • Ważność ogłoszenia: 10.2019r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki:                 Centrum Mistrzostwa Sportowego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy:                 70 – 424
 • Ulica:                                Mazurska 40,
 • Telefon: 91 488 72 22
 • E-mail: sekretariat@cmsmazurska.pl

Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego  w Szczecinie,
  ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 13 lipca 2018r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w Centrum Mistrzostwa Sportowego”
w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie) na adres:

Centrum Mistrzostwa Sportowego

 1. Mazurska 40
  70 – 424 Szczecin
  tel. 91 488 52 88