Szczecin
shadow

Oferta pracy – kierownik stołówki

Oferta pracy dla  Kierownika stołówki
w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

 

Określenie stanowiska:                                Kierownik stołówki

Wymiar etatu:                                  1  etat

Początek zatrudnienia:                                01.01.2020r.

 

Zakres zadań na stanowisku.

 

 1. Planowanie i systematyczne zamawianie towaru do magazynu żywnościowego.
 2. Przygotowanie zlecenia wydania produktów żywnościowych z magazynu i zapotrzebowania żywnościowe.
 3. Organizowanie funkcjonowania magazynów towarów spożywczych.
 4. Kontrola stawki żywieniowej.
 5. Nadzorowanie prawidłowego sposobu i czasu przechowywania towarów spożywczych.
 6. Organizowanie przetargów na żywienie, sporządzenie i realizacja umów z dostawcami stosując się do ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Nadzór nad sprzętem kuchennym (dot. terminów przeglądów i konserwacji oraz wszelkich instrukcji w kuchni, legalizacji wag).
 8. Przyjmowanie kontroli zewnętrznych i realizacji zaleceń pokontrolnych.
 9. Realizowanie zaleceń pokontrolnych wynikających ze specyfiki pracy.
 10. Prowadzenie niezbędnych procedur, dokumentacji systemu HACCP.
 11. Opisywanie dokumentacji zakupowych w sposób umożliwiający identyfikację prawidłowego rodzaju działalności, której dotyczy zakup oraz niezwłoczne przekazanie do księgowości prawidłowo opisanych i opatrzonych datą wpływu dokumentów.
 12. Praca w programie Magazyn Vulcan – sporządzanie raportów żywieniowych i zestawień miesięcznych.
 13. Realizacja zadań wynikających z programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”, itp.
 14. Organizowanie pracy oraz sprawowanie nadzoru podległemu personelowi kuchni.
 15. Kontrolowanie układanego jadłospisu przez dietetyka zgodnie z obowiązującymi normami.

Pracownik w codziennej pracy zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Warunki pracy na stanowisku.

Zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca przy monitorze komputerowym.

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: wyższe i co najmniej 3 lata stażu lub wykształcenia średnie i co najmniej 4- letnia praktyka o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku.
 3. Znajomość zasad HACCP w zakresie dotyczącym stołówki szkolnej.
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Doświadczenie w pracy biurowej oraz w zakresie organizacji żywienia.
 6. Biegła umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 3. Nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, (m.in. zgody na kontaktowanie się z nim poprzez adres e-mail, nr telefonu, adres
  do korespondencji lub zamieszkania) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 992 z późn. zm).

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego

i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik stołówki w Centrum Mistrzostwa Sportowego”
w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godz. 14.00 na adres:

Centrum Mistrzostwa Sportowego

 1. Mazurska 40
  70 – 424 Szczecin
  tel. 91 488 52 88