RADA RODZICÓW - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Przejdź do treści
RADA RODZICÓW

Rada Rodziców, działająca przy Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, jako przedstawiciel wszystkich rodziców: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe i pomoc okazaną w minionym roku szkolnym 2018/2019.

W związku z powyższym, jak co roku, Rada Rodziców, zwraca się do wszystkich Państwa, o finansowe wsparcie i wpłaty. Dzięki Państwa pomocy jesteśmy w stanie wspomóc finansowo naszą szkołę w wielu projektach edukacyjnych i wychowawczych (dofinansowanie konkursów, nagród, szkolnych imprez okolicznościowych odbywających się z inicjatywy dzieci lub nauczycieli, współfinansowanie wyposażenia szkolnego).

Wysokość ustalonej, dobrowolnej, rocznej stawki w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

100,- PLN / osobę (lub rodzinę przypadku rodzeństwa w naszej szkole).

Kwota może być uiszczona w ratach, lub w części, zgodnie z Państwa uznaniem (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę). Liczy się każda złotówka.

Szczególnie liczymy na wpłaty od osób, które są zainteresowane i korzystają z porannej, ciepłej herbaty w okresie jesienno-zimowym.

Konto Rady Rodziców
PL  50 1240 3927 1111 0010 2875 0043        Bank Pekao SA


Dodatkowe informacje:
SZAFKI SZKOLNE
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UBRANIOWYCH  w CMS Szczecin

 1. Szafki przydzielane są na cały rok szkolny lub jeden semestr po uiszczeniu opłaty przelewem na konto Rady Rodziców w wysokości:
– 30 PLN za semestr
– 50 PLN za rok szkolny
UWAGA! SPECJALNA OFERTA!
Jeżeli uczeń wpłaci na konto Rady Rodziców jednorazowo, z góry, pełną wysokość rocznej stawki opłat na Radę Rodziców w wysokości 100 PLN/rok otrzyma szafkę GRATIS !
W przypadku rodzeństwa, po uiszczeniu kwoty 100 PLN (za rodzinę) pierwsza szafka gratis, druga i kolejna w cenie 25 PLN/rok/szt.

Konto Rady Rodziców
PL  50 1240 3927 1111 0010 2875 0043        Bank Pekao SA

           Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców, w tytule przelewu podając informacje: „najem szafki, imię i nazwisko ucznia oraz klasę i szkołę (SSP, GIM, LO)”. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na zakup nowych szafek lub innych elementów wyposażenia szkoły służących celom wychowawczo-edukacyjnym. Szafki pozostają własnością Rady Rodziców.

 1. Wpłaty za szafki należy uiścić do końca września za semestr I lub za cały rok szkolny 2019/2020, ewentualnie  do końca I semestru – za semestr II (opłata jednorazowa).
 2. Opłata za szafkę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z szafki.
 3. Odbiór kluczyków w sekretariacie szkolnym po okazaniu dowodu wpłaty.
 4. Przed wydaniem kluczyka do szafki rodzic/prawny opiekun ucznia potwierdza własnoręcznym podpisem, że akceptuje warunki udostępniania i korzystania z szafek (w przypadku ucznia spoza Szczecina akceptowany podpis przesłany drogą elektroniczną). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.
 5. Użytkownik szafki zobowiązany jest dbać o jej czystość i estetykę.
 6. Szafki służą do przechowywania książek, zeszytów, strojów sportowych, odzieży wierzchniej itp.
 7. W szafkach nie wolno przechowywać:
– przedmiotów niezwiązanych z koniecznością przebywania w szkole,
– produktów żywnościowych (szczególnie napojów) w stanie i formie umożliwiającym rozlanie, wyciek,
– przedmiotów zabronionych na terenie szkoły zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym CMS,
– brudnej odzieży, mokrych ręczników itp
 1. Na szafkach oraz w ich wnętrzu nie wolno niczego przyklejać i niczego rysować.
 2. Użytkownik szafki ponosi całkowity koszt naprawy uszkodzeń powstałych z jego winy, w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zniszczenia.
 3. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, nowy kluczyk zostanie wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 PLN na rachunek bankowy Rady Rodziców lub w kasie szkoły.
 4. Użytkownik otrzymuje jeden klucz do szafki. Drugi (zapasowy) znajduje się w szkole.
 5. Zabrania się samodzielnego dorabiania klucza do szafki.
 6. Uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki oraz uprzątnięcia jej:
– na czas ferii zimowych oraz przerw świątecznych;
– na tydzień przed końcem roku szkolnego, a uczniowie klas maturalnych na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego LO.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– dyrekcja lub osoba wyznaczona przez Dyrektora, zastrzega sobie prawo kontrolowania zawartości szafek
– szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za przedmioty wartościowe pozostawione szafkach
– w kwestiach nie ujętych regulaminem rozstrzygać będzie Dyrektor CMS.


Regulamin obowiązuje od 01.09.2018 roku.


Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści